Podľa článkov 13. a 14. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady  (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) súhlasím so spracúvaním osobných údajov správcom DIOCHI Slovakia, s.r.o. so sídlom Hlavná 31, 917 01 Trnava (ďalej len“správca“) na tieto účely:

a. uzavretie kúpnej zmluvy a následné uskutočnenie platby, dodanie tovaru alebo služby a prípadné poskytnutie iných súvisiacich služieb ( najmä v súvislosti s právnymi predpismi upravujúcimi ochranu spotrebiteľa),

b. zasielanie firemného časopisu DIOCHI,

c. marketingové účely správcu, t.j. hlavne podpora predaja a poskytovanie informácií o produktoch a novinkách, zasielanie informácií o organizovaných akciách, službách a iných aktivitách, kontaktovanie zákazníka za účelom marketingových ponúk, kedy je zákazník kontaktovaný elektronickou poštou -e-mailom, telefónom, sms a písomne ​​listom, ako aj zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov,

d. organizovanie a vyhodnotenie spotrebiteľských súťaží, ankiet a iných akcií, s možnosťou zákazníka obdržať vecnú či finančnú cenu, 

e. založenie klubovej karty a následné mesačné zasielanie informácií o uskutočnených nákupoch a možnosti uplatnenia odmeny,

Na základe tohto súhlasu budeme spracovávať nasledujúce vaše osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, prípadne adresa dodania tovaru, email, telefón, obsah objednávky,osobné údaje nevyhnutné na uskutočnenie platby cez internet a ďalšie údaje využiteľné pre marketing(napr. socio-demografické dáta, geolokačné údaje, informácie z internetového prehliadača, ktorý používate.

V prípade objednávky tovaru alebo výrobkov v e-shope DIOCHI tiež ich identifikácie a počet kusov,variabilný symbol a číslo miesta spotreby (v prípade existujúcich zákazníkov DIOCHI Slovakia, s.r.o.) spoločné ďalej len „osobné údaje“.Tento súhlas nám poskytujete na dobu 10 rokov. V prípade, že sme spolu uzavreli alebo uzavrieme zmluvu alebo viac zmlúv, platí Váš súhlas po dobu trvania nášho zmluvného vzťahu a ďalej po dobu ďalších 10 rokov.

Vaše práva ako dotknutejosoby:
Právopožadovať prístup k svojim osobným údajom
Právo na opravu osobných údajov
Právo na vymazanie osobných údajov
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
Právo na prenos svojich osobných údajov
Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov SR

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči prevádzkovateľovi si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť. Týmto vyhlasujem, že som oboznámený/á a súhlasím s Podmienkami ochrany osobných údajov, ktoré sú uvedené na webe www.diochi.sk

V košíku nie sú žiadne produkty.