Členstvo vo Sféra klube DIOCHI SK

Výhody pre členov Sféra klubu DIOCHI:

  • pravidelné informácie o novinkách a produktoch DIOCHI
  • klubová karta DIOCHI
  • ZADARMO 6 čísiel  časopisu SFÉRA – celofarebný dvojmesačník o zdraví, kráse a vitalite
  • ďalšie zľavy v závislosti od výšky svojich nákupov

  • pozvanie zúčastňovať sa vzdelávacích seminárov
  • konzultácie u vyškolených poradcov Sféra klubu (TU Kontakty)
  • rady odborníkov na stránkach www.diochi.sk (TU Poradňa)
  • prístup do osobného účtu člena „WEB KLIENT“

Staňte sa členom Sféra klubu Diochi a využívajte ponúkané výhody v našej spoločnosti.

Ako sa stanete členom / poradcom Sféra klubu Diochi?

Je to veľmi jednoduché. Členom  Sféra klubu sa môže stať ktokoľvek – fyzická osoba (staršia ako 18 rokov), ktorá navštívi jednu z našich pobočiek – Sféra klub DIOCHI (TU link Kontakty). Poradcom Sféra klubu DIOCHI sa môže stať každý držiteľ živnostenského listu, ktorý navštívi jednu z našich pobočiek – Sféra klub DIOCHI. Zoznam Sféra klubov nájdete na našej webovej stránke v sekcii Kontakty (TU link Kontakty). Naši vyškolení predajcovia Vám poskytnú všetky potrebné informácie o registrácii a o podmienkach členstva a výhodách, ktoré Vám z členstva vyplývajú.

Jednou z ďalších výhod, o ktorej vás bude informovať náš vyškolený poradca vo Sféra klube Diochi je aj to, že členovia majú možnosť získať provízie formou zľavy z nákupu na základe mesačného sumáru bodovej hodnoty nákupov člena a členov / poradcov v jeho sieti.

Základné informácie k členstvu

Platnosť členstva:
Členstvo vo Sféra Klube Diochi má platnosť 1 rok (12 mesiacov).
Ak nedôjde k predĺženiu členstva, nastáva 6 mesačná ochranná doba.
Po uplynutí ochrannej doby je členstvo zrušené.
Nové členstvo je možné uzatvoriť po 12 mesiacoch od uplynutia doby predchádzajúceho členstva.
Členstvo je možné predĺžiť zakúpením „Balíčkom obnovy“.

Uplatnenie zliav:
Výška dosiahnutej zľavy má platnosť 1 mesiac.
Zľavu je možné uplatniť po častiach.
Zľavu nie je možné uplatniť na nákup za účelom predĺženia členstva, tj. balíček „Obnova registrácie“.

Aktuálne informácie o dosiahnutých výškach zliav sú k dispozícii v elektronickom Osobnom účte člena na internetových stránkach www.diochi.sk

Výška zliav za výsledky daného mesiaca je možné uplatniť po 1 mesiaci, v ktorom sú výsledky spracované. To znamená, že napríklad zľavy za mesiac január môžu byť uplatnené v mesiaci marec. V mesiaci február sú obchodné výsledky mesiaca január spracovávané a pripravované k zúčtovaniu a uplatneniu výšky zliav.

Osobný účet: Získava každý pri svojej registrácií do Sféra Klubu Diochi.
V osobnom účte nájdete:
Informácie o výške dosiahnutej zľavy za uplynulý mesiac.
Archív dosiahnutých zliav a provízií za uplynulé obdobie.
Formuláre pre zmenu osobných údajov.

Členská karta:
Karta obsahuje unikátne ID člena a je vám vydaná pri registrácií do Sféra Klubu Diochi.
Vaše ID číslo používajte pri komunikácií s Diochi.

Obchodné podmienky spoločnosti DIOCHI Slovakia, s.r.o. vzťahujúce sa k členstvu:

1) Členom sa stáva fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. Má možnosť  čerpať výhody pokiaľ mu prináležia. Nie je však oprávnený predávať ich ďalej. Platným členom sa stáva po uhradení vstupného balíčka v „Sféra Klub Diochi“ (ďalej uvádzaná ako SKD).

2) Logo DIOCHI, názov a ochranné známky sú výhradným vlastníctvom spoločnosti DIOCHI.

3) Vytvárané sponzorské línie sú pevne dané, nie je možné aby člen menil ich štruktúru.

4) Platnosť zmluvy končí:- dohodou- výpoveďou z akéhokoľvek dôvodu- smrťou člena- automaticky po roku (s možnosťou obnovy)

5) DIOCHI a člen sú oprávnení vypovedať túto zmluvu bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je jednomesačná a začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede. Nová registrácia toho istého člena je možná až po uplynutí 12 mesiacov od ukončenia zmluvy.

6) DIOCHI si vyhradzuje právo meniť alebo upraviť obchodné podmienky, reklamačný poriadok a ceny výrobkov.

7) SPONZOR – V prípade, že člen získa ďalšieho člena, stáva sa sponzorom.

8) Súčasťou zmluvy o založení členstva je súhlas so spracovaním osobných údajov podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ)2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

9) Podrobnejšie informácie nájdete na www.diochi.sk

10) Platnosť členstva:
Členstvo vo Sféra Klube Diochi má platnosť 1 rok (12 mesiacov). Ak nedôjde k predĺženiu členstva, nastáva 6 mesačná ochranná doba. Po uplynutí ochrannej doby je členstvo zrušené. Nové členstvo je možné uzatvoriť po 12 mesiacoch od uplynutia doby predchádzajúceho členstva. Členstvo je možné predĺžiť zakúpením „Balíčkom obnovy“.

Obchodné podmienky spoločnosti DIOCHI Slovakia, s.r.o. vzťahujúce sa k typu členstva Poradca:

1) Poradcom sa stáva fyzická osoba staršia ako 18 rokov alebo právnická osoba a začína spoluprácu potvrdením a prijatím do spoločnosti DIOCHI Slovakia, s.r.o. (ďalej uvádzaná ako DIOCHI) podľa zmluvy o obchodnej spolupráci s uhradením vstupného balíčka v „Sféra Klub Diochi“ (ďalej uvádzaná ako SKD). Má možnosť nákupu produktov, je oprávnený predávať ich ďalej. Poradca sa zaväzuje dodržiavať obchodné podmienky spoločnosti, interné predpisy a postupovať podľa marketingového plánu. Ďalej sa zaväzuje riadiť daňovými a ďalšími predpismi týkajúcich sa obchodnej činnosti v SR. Túto činnosť vykonáva ako samostatný poradca, pod vlastným menom a na vlastné riziko. Poradca nie je zamestnancom spoločnosti a nie je oprávnený konať akékoľvek právne úkony v mene spoločnosti.

2) Poradca je oprávnený predávať výrobky v priamom predaji, nie je oprávnený tieto výrobky predávať najmä v obchodných domoch, predajniach, v stánkoch a e-shopoch. Spoločnosť DIOCHI SK môže udeliť písomnú výnimku na predaj produktov v obchodnom centrách a lekárňach. Je potrebné si o túto výnimku požiadať. DIOCHI SK má vlastný značkový e-shop a výnimky na predaj v e-shope neudeľuje. Poradca nesmie svojim konaním poškodzovať dobré meno a záujmy spoločnosti DIOCHI. Poradca je povinný oboznámiť zákazníka s aplikáciou a účinkami výrobku, a to len v súlade s príbalovým návodom. Akékoľvek informácie podávané zákazníkom musia byť v súlade s politikou DIOCHI. Poradca je povinný predávať výrobky DIOCHI v stave, v akom ich od DIOCHI SKD prevzal, t.j. hlavne nemeniť a neupravovať ich obal a obsah. Poradca nakupuje výrobky priamo u DIOCHI, alebo u obchodných zástupcov. Poradca je povinný skontrolovať si výrobok v okamihu jeho prevzatia. Neskoršie reklamácie sa neberú do úvahy. Reklamácia sa riadi platným „Reklamačným poriadkom“ DIOCHI, s ktorým bol poradca riadne oboznámený. Po prevzatí výrobku je povinný pri predaji zákazníkovi dodržiavať cenu stanovenú DIOCHI podľa aktuálneho cenníka.

3) Poradca nakupuje výrobky na svoje meno. K predaju výrobkov používa poradca iba oficiálne podklady DIOCHI. V prípade vlastných podkladov je potrebný vopred udelený písomný súhlas DIOCHI, ktorý je platný iba pre toho poradcu, ktorý o schválenie požiadal. Poradca nie je oprávnený inzerovať alebo propagovať výrobky bez vedomia a súhlasu DIOCHI.

4) Logo DIOCHI, názov a ochranné známky sú výhradným vlastníctvom spoločnosti DIOCHI. Poradca sa ďalej zaväzuje dodržiavať obchodné tajomstvo týkajúce sa predovšetkým údajov o sponzorských líniách.

5) Vytvárané sponzorské línie sú pevne dané, nie je možné aby poradca menil ich štruktúru.

6) Poradcovi prináleží za každý kalendárny mesiac odmena, ktorá mu bude zaslaná na jeho účet spoločnosťou DIOCHI, a to najneskôr do posledného dňa nasledujúceho mesiaca. ak je poradca zároveň aj platca DPH, tak na odmenu, ktorá mu plynie z mesačného vyúčtovania je povinný zasielať faktúru na sídlo firmy DIOCHI Slovakia, s.r.o.

7) Platnosť zmluvy končí: dohodou, výpoveďou z akéhokoľvek dôvodu, smrťou poradcu, ukončením činnosti poradcu.

8) DIOCHI a poradca sú oprávnený vypovedať túto zmluvu bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je jednomesačná a začína sa od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede. Nová registrácia toho istého poradcu je možná až po uplynutí 12 mesiacov od ukončenia zmluvy. DIOCHI má právo od zmluvy okamžite odstúpiť, ak poradca poruší povinnosti v 2., 3. a 4. bode obchodných podmienok. Poradca týmto stráca nárok na výplatu doposiaľ nevyplatenej odmeny.

9) DIOCHI si vyhradzuje právo meniť alebo upraviť obchodné podmienky, reklamačný poriadok a ceny výrobkov.

10) SPONZOR – V prípade, že poradca získa k spolupráci so spoločnosťou ďalšieho spoločníka, stáva sa sponzorom.

11) Členstvo vo Sféra Klube Diochi má platnosť 1 rok (12 mesiacov). Ak nedôjde k predĺženiu členstva, nastáva 6 mesačná ochranná doba. Po uplynutí ochrannej doby je členstvo zrušené. Nové členstvo je možné uzatvoriť po 12 mesiacoch od uplynutia doby predchádzajúceho členstva. Členstvo je možné predĺžiť zakúpením „Balíčkom obnovy“.

V košíku nie sú žiadne produkty.