Spoločnosť DIOCHI Slovakia, s.r.o. vydáva podľa zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov tento

Reklamačný poriadok internetového obchodu e-shop DIOCHI

Predávajúci:

Obch.meno:            DIOCHI Slovakia, s.r.o.

Sídlo:                        Hlavná 31, 917 01 Trnava

Zápis v registri:      OR OS v Trnave, odd. Sro, Vložka číslo                                       15227/T

IČO:                          36263788

DIČ:                          2021862590

IČDPH:                     SK2021862590

Čl. I

Predmet úpravy

a) Reklamačný poriadok upravuje rozsah, podmienky a spôsob uplatnenia práva zozodpovednosti za vadu tovaru, na ktorý bola poskytnutá záruka a ktorý si zakúpili spotrebitelia podľa osobitného predpisu 1.
b) Reklamácie sa vybavujú počas otváracej doby (Po. – Pia. od 8.00 hod. – 16.30 hod.) v sídle prevádzkovateľa internetového obchodu eShop DIOCHI. Názov a adresa: DIOCHI Slovakia, s.r.o., Hlavná 31, 917 01 Trnava, tel.: +421 33 551 6633, e-mail: diochi@diochi.sk.

Čl. II

Vymedzenie pojmov

Na účely reklamačného poriadku sa rozumie
a) predávajúcim obchodná spoločnosť DIOCHI Slovakia, s.r.o., Hlavná 31, 917 01 Trnava, Slovenská republika, IČO: 36263788, IČDPH: SK 2021862590; spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 15227/T,
b) spotrebiteľom osoba podľa osobitného predpisu 2,
c) produktom výrobok, tovar, súčasť tovaru alebo služba, ktorý je dodávateľ oprávnený poskytovať podľa osobitného predpisu 3 v súlade so zápisom predmetu činnosti v Obchodnom registri (ďalej len „tovar“),
d) miestom uplatnenia reklamácie sídlo obchodnej spoločnosti DIOCHI Slovakia, s.r.o., 
e) záručnou dobou doba minimálnej trvanlivosti uvedená výrobcom na obale (obvykle 24 mesiacov od dátumu výroby), 
f)  reklamačným protokolom dokument, ktorým spotrebiteľ uplatňuje právo zo zodpovednosti za vadu tovaru.

Zodpovednosť predávajúceho

Čl. III

(1)  Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi, že tovar, ktorý si zakúpil
a) má požadovanú kvalitu, objem, druh a úžitkové vlastnosti udané predávajúcim alebo     výrobcom a že jeho používanie bolo schválené podľa osobitného predpisu 4,
b) je bez vád,
c) predal za cenu uvedenú v cenníku alebo na základe dohodnutej ceny,
d) zodpovedá zdravotným a hygienickým podmienkam, ktoré ustanovujú osobitné predpisy 4.
(2)  Predávajúci ďalej zodpovedá spotrebiteľovi zavady tovaru, ktoré
a)  existovali pri jeho prevzatí,
b)  vznikli v priebehu doby minimálnej trvanlivosti, ktorú uviedol predávajúci alebo výrobca      tovaru na obale tovaru alebo vyplýva z doby uvedenej v tomto reklamačnom poriadku.
(3)  Pri predaji tovaru je predávajúci povinný vydať spotrebiteľovi doklad preukazujúci jeho         zakúpenie. 

Čl. IV

(1) Predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za vady tovaru, ktoré
a) nemožno pokladať za vady, na ktoré sa nevzťahuje záruka podľa čl. VII, bod 2
b) vznikli po uplynutí doby minimálnej trvanlivosti, alebo ktoré spotrebiteľ uplatnil až po jej uplynutí
c) vznikli v dôsledku nedodržania podmienok skladovania, uvedených v príbalovom letáku alebo na obale produktov
(2) Predávajúci takisto nezodpovedá za vadu tovaru, ak spotrebiteľ nevie hodnoverným spôsobom        preukázať jeho zakúpenie od predávajúceho.
(3) Pri reklamáciách neprijímame tovar, u ktorého dôvodom reklamácie je alergická reakcia         zákazníka.  V tomto prípade sa nejedná o nekvalitný výrobok, pretože všetky výrobky sú schválené podľa  platných medzinárodných noriem a tiež noriem platných v SR a EU. DIOCHI Slovakia,    nezodpovedá za škodu spôsobenú nesprávnym používaním výrobkov.
Zákazníkom odporúčame 
podrobne si preštudovať príbalový leták výrobku a kozmetiku značky DIOCHI najprv odskúšať na kúsku kože predlaktia, ktorý má rozmer 10×10 cm.

Čl. V

Reklamácia tovaru

(1) Spotrebiteľ má právo vytknúť vady tovaru zistené na ním zakúpenom tovare. Toto právo sa      nevzťahuje na tovar, za ktorý predávajúci nezodpovedá.
(2) Vadu tovaru je spotrebiteľ povinný uplatniť bez zbytočného odkladu, po tom čo mal možnosť prezrieť si tovar, najneskôr však do 5 dní odo dňa prevzatia tovaru spotrebiteľom. Ak spotrebiteľ v tejto lehote vadu nevytkne, jeho právo zaniká.
(3) Ak ide o vadu tovaru, ktorá neexistovala v čase jeho prevzatia spotrebiteľom a vyskytla sa až po 5 dní odo dňa prevzatia tovaru, spotrebiteľ je oprávnený vytknúť vadu tovaru odo dňa jej zistenia,     najneskôr však do uplynutia záručnej doby.
(4) Ak spotrebiteľ nevytkne vadu tovaru do uplynutia záručnej doby, jeho právo zaniká. Na        reklamáciu tovaru, ktorá bola uskutočnená až po uplynutí záručnej doby predávajúci neprihliada.

Čl. VI

Záruka tovaru

Na potraviny a potravinové doplnky sa záruka 24 mesiacov od dátumu nákupu nevzťahuje. Záruka sa riadi dátumom výroby a dátumom min. trvanlivosti uvedenej výrobcom alebo distributérom na balení.
(1) Predávajúci poskytuje na tovar záruku, ktorá trvá po dobu 24 mesiacov / 36mesiacov od dátumu výroby uvedeného výrobcom na obale. Po uplynutí doby minimálnej trvanlivosti sa záruka na tovar ďalej nevzťahuje.

Čl. VII

Vylúčenie záruky tovaru

(1) Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru, ktoré po ich prevzatí
a) spôsobil spotrebiteľ alebo iná osoba poškodením tovaru alebo neodbornou manipuláciou alebo vznikli nezávisle od ich konania vis maior (tzn. vyššia moc, napr. povodeň, zemetrasenie,…),
b) vznikli nesprávnym spôsobom užívania (nedodržanie doporučenej dennej dávky uvedenej     v príbalovom letáku výrobku) alebo používaním na iné účely ako je tovar určený, 3
c) evidentne mechanicky alebo inak zničeného alebo zjavne poškodeného alebo znečisteného    tovaru cudzou látkou, z ktorého je nesporne zrejmé, že ich zničenie, poškodenie alebo    znečistenie nemohla spôsobiť spotrebiteľom reklamovaná vada,
d) vznikli ako následok
1. iných zrejmých neodborných zásahov tovaru alebo akýmkoľvek iným jeho zaobchádzaním, ktoré je v rozpore so záručnými podmienkami,
2. nesprávneho skladovania, uschovania alebo odkladania tovaru v nevhodnom prostredí.

Postup pri uplatnení zodpovednosti za vadu tovaru

Čl. VIII

(1) Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť zodpovednosť za vadu tovaru (ďalej len „reklamácia“) v mieste  sídla predávajúceho. Reklamácia je uplatnená dňom doručenia (osobne, kuriérom, Slovenskou poštou) úplného a riadne spísaného protokolu o reklamácii a doložením všetkých príslušných dokladov a vadného výrobku. Vzor Protokolu o reklamácii je uvedený za kompletným znením reklamačného poriadku.
(2) Spotrebiteľ je povinný pri reklamácii tovaru predložiť vadný tovar a doložiť doklady, ktoré osvedčujú nákup tovaru od predávajúceho, najmä doklad o zakúpení (pokladničný blok),  dodací list, faktúru alebo iný hodnoverný doklad. Ak spotrebiteľ spolu s tovarom nepredloží doklad podľa  predchádzajúcej vety, predávajúci upozorní  spotrebiteľa, že reklamačné konanie nezačne, kým nebudú splnené formálne náležitosti reklamácie. Na odstránenie formálnych nedostatkov určí predávajúci lehotu, ktorá nemôže byť kratšia ako tri dni.
(3) Ak spotrebiteľ neodstráni nedostatky podľa odseku 2 predávajúci reklamačné konanie zastaví.

Čl. IX

(1) Reklamáciu prijíma zodpovedná osoba v sídle spoločnosti (ďalej len „zodpovedná osoba“). Pri uplatnení reklamácie zodpovedná osoba je povinnáprijať protokol o reklamácii, ktorý je podpísaný spotrebiteľom.
(2) Na účel podľa odseku 1 je predávajúci oprávnený spracovávať osobné údaje spotrebiteľa podľa osobitného predpisu 5.

Čl. X

(1) Ak ide o zrejmú vadu tovaru a na jej posúdenie netreba osobitne vypracovať posudok, predávajúci je povinný vadu tovaru podľa možností odstrániť bez zbytočného odkladu.
(2) Ak tovar pri reklamácii treba osobitne posúdiť, lehota na jej vybavenie nemôže presiahnuť 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Do tejto lehoty sa nezapočíta doba, ktorú zavinil spotrebiteľ svojim konaním alebo svojou nespoluprácou.

Čl. XI

(1) Spotrebiteľ je oprávnený žiadať aby
a) ak ide o odstrániteľnú vadu tovaru
1. predávajúci ju odstránil podľa možností bez zbytočného odkladu najneskôr však do uplynutia zákonom ustanovenej 30 dňovej lehoty a na svoje náklady,
2. predávajúci vadný tovar vymenil, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru a závažnosť vady,
b) ak ide o neodstrániteľnú vadu tovaru
1. predávajúci vymenil vadný tovar za bezvadný alebo odstúpil od kúpnej zmluvy, ak vadu nemožno odstrániť a táto vada bráni riadnemu užívaniu tovaru,
2. predávajúci poskytol primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru, ak ide o vadu, ktorá 4 nebráni riadnemu užívaniu tovaru.

Čl. XII

Ak predávajúci vadný tovar vymenil za bezvadný podľa tohto reklamačného poriadku, považuje sa reklamácia za vybavenú. Vybavenie reklamácie sa zaznamená do reklamačného protokolu.
Pri vybavení reklamácie predávajúci vydá spotrebiteľovi jedno vyhotovenie reklamačného protokolu s príslušným záznamom.

Čl. XIII

(1) Vo veciach, ktoré neupravuje tento reklamačný poriadok sa postupuje podľa osobitných predpisov 6.

Čl. XIV

Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1. marca 2010.

Osobitné predpisy

1 Napr. Občiansky zákonník, Obchodný zákonník 2 §
2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa o zmenezákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneníneskorších predpisov
3 Zákon Slovenskej Národnej rady č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
4 Zákon č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení zák. č.578/2003 Z. z. v súlade s §22 ods. 4 siedmej hlavy druhej časti Potravinového kódexu SR
5 Zákon č 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskoršíchpredpisov
6 Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa o zmene zákonaSlovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, Občiansky zákonník

Trnava 1. júna 2012

Za správnosť: DIOCHI Slovakia, s.r.o.

Reklamačný protokol
Poradca/člen/spotrebiteľ meno/názov firmy:
adresa:
telefón:
e-mail:
registračné číslo*
*vypĺňa poradca/člen
Adresa dodávateľa: DIOCHI Slovakia, s.r.o.
Hlavná 31
917 01 Trnava
Názov tovaru:
Tovar zakúpený dňa:
Tovar kúpený v prevádzke:
Tovar zakúpený v e-shope:
Typ predloženého dokladu o zakúpení:
Číslo predajného dokladu:
Popis príčiny reklamácie:
Popis príčiny reklamácie:
Popis príčiny reklamácie:
Popis príčiny reklamácie:
Popis príčiny reklamácie:
Reklamáciu predložil: meno a podpis spotrebiteľa
Dátum odoslania reklamácie:
Dátum vybavenia reklamácie: vypisuje dodávateľ
Spôsob vybavenia reklamácie: vypisuje dodávateľ
Odôvodnenie:
O spôsobe vybavenia reklamácie rozhodol:
Vybavenú reklamáciu prevzal: meno a podpis spotrebiteľa
Dátum:

V košíku nie sú žiadne produkty.