Pravidlá Facebookovej súťaže „? Letná súťaž Diochi SK o tri prípravky DEVIRAL PLUS ❤️“

Spločnosť DIOCHI SLOVAKIA, s.r.o. vyhlasuje súťaž „? Letná súťaž Diochi SK o tri prípravky DEVIRAL PLUS ❤️“ (ďalej len „súťaž“), ktorá prebieha na Facebookovej stránke https://www.facebook.com/DiochiSlovakia/, podľa nasledujúcich pravidiel.
I. Predmet súťaže
1.1. Organizátorom súťaže je spoločnosť DIOCHI SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 36263788, so sídlom Hlavná 31, Trnava, SR, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 15227/T (ďalej len „organizátor“)
1.2. Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah. Facebook nemá voči súťažiacim žiadne záväzky.
1.3. Súťaž sa koná v období od 14. augusta 2020 od 17. hod. do 21. augusta 2020 do polnoci.
1.4. Účelom súťaže je propagácia a podpora predaja produktov a služieb organizátora a zvyšovanie povedomia medzi používateľmi sociálnej siete o poskytovaní služieb organizátora.
1.5. Predmetom súťaže je napísať pod súťažný príspevok zverejnený organizátorom komentár podľa podmienok uvedených v tomto súťažnom príspevku.
II. Súťažiaci
2.1 Súťažiacim sa môže stať ktorýkoľvek používateľ sociálnej siete Facebook, ktorý splnil ďalšie podmienky.
2.2 Súťažiacim sa môže stať iba osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky.
2.3 Súťažiaci svojou účasťou v súťaži
a) vyhlasuje, že
i. má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky;
ii. dovŕšil vek 18 rokov;
b) všetky údaje a skutočnosti uvádzané súťažiacim v súvislosti so súťažou sú úplné a pravdivé, pričom berie na vedomie, že v prípade, ak by tieto údaje a skutočnosti neboli úplné a pravdivé, zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorú týmito neúplným a nepravdivými údajmi a skutočnosťami spôsobí a zaväzuje sa takúto škodu v plnom rozsahu nahradiť.
III. Priebeh súťaže, podmienky a čas trvania súťaže
3.1. Súťaž sa koná v období od 14. augusta 2020 od 17. hod. do 21. augusta 2020 do polnoci.
3.2. Úlohou súťažiaceho je napísať pod súťažný príspevok komentár podľa zadania v súťažnom príspevku.
Do výberu bude zaradený každý súťažiaci len raz, bez ohľadu na počet komentárov, ktoré pod súťažným príspevkom publikoval.
Zo všetkých súťažiacich, ktorí spĺňajú podmienky súťaže a v čase trvania súťaže zverejnili pod súťažným príspevkom svoj komentár, organizátor náhodne vyžrebuje troch výhercov.
Víťaz získa cenu uvedenú v časti IV.
IV. Cena pre výhercu
4.1 Traja víťazi získajú nasledovnú výhru:
– 1 balenie produktu značky DIOCHI, DEVIRAL plus (60 kapsúl) v hodnote 27,74 €
4.2 Cenu do súťaže poskytuje organizátor.
V. Priebeh súťaže, podmienky a čas trvania súťaže
Organizátor výhercu upovedomí o výhre prostredníctvom komentára v súťažnom príspevku.
Organizátor si bezprostredne po určení výhercu vyžiada adresu jeho trvalého bydliska, na ktorú zašle výhru.
Ak nie je možné skontaktovať sa s výhercom, a výherca a neozve organizátorovi do 5 pracovných dní od termínu, kedy bol prvýkrát kontaktovaný organizátorom, alebo nepotvrdí záujem prevziať výhru, zaniká jeho právo na výhru a výhru získava vybraný náhradník.
VI. Osobné údaje
Osobné údaje súťažiacich sú spracúvané prostredníctvom prevádzkovateľa internetovej stránky www.facebook.com, pričom podrobné informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov týmto prevádzkovateľom ako aj o právach súvisiacich so spracúvaním osobných údajov sú k dispozícii na stránke: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Účastník súťaže v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) v spojitosti so zákonom č. 18/2019 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZaOOÚ“), brie na vedomie, že účasťou v súťaži poskytuje svoje osobné údaje organizátorovi súťaže.
Organizátor spracúva osobné údaje účastníkov súťaže na základe § 13 ods. 1 písm. b) a f) ZoOOÚ, teda za účelom plnenia zmluvy a v rámci oprávneného záujmu organizátora.
Oprávneným záujmom organizátora je podľa vyššie uvedeného riadne splnenie podmienok súťaže zo strany účastníkov súťaže.
Účelom spracúvania osobných údajov účastníkov súťaže je: a) zaevidovanie účasti účastníka súťaže v súťaži, b) vyhodnotenie a spracovanie vyhodnotenia výsledkov súťaže a splnenia podmienok súťaže, c) identifikovanie výhercu, d) odovzdanie výhry výhercovi.
Organizátor spracúva osobné údaje účastníkov súťaže v rozsahu: meno, priezvisko, prípadne prezývka pod ktorou sa účastník súťaže prihlási do súťaže, a v prípade výhry adresu trvalého pobytu.
Organizátor spracúva osobné údaje účastníkov súťaže po dobu trvania súťaže, v prípade výhercov do dňa odovzdania výhry konkrétnemu výhercovi a skončenia lehoty na uplatnenie nárokov účastníka konania alebo organizátora v súdnom konaní podľa § 100 – 114 Občianskeho zákonníka.
V prípade, že účastník súťaže odmietne organizátorovi poskytnúť svoje osobné údaje, túto osobu nie je možné zaradiť do súťaže a teda stráca nárok na účasť v súťaži. Poskytnutie osobných údajov za účelom prihlásenia sa do súťaže je dobrovoľné.
Účastníkovi súťaže prináležia práva dotknutej osoby podľa § 21 až 28 a §41 ZoOOÚ a teda: a) právo na prístup k svojim osobným údajom, b) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, e) právo na oznámenie, že osobné údaji boli opravené, vymazané alebo ich spracúvanie bolo obmedzené, f) právo na prenosnosť osobných údajov, ak sa ich spracúvanie vykonáva na základe súhlasu alebo zmluvy a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami, g) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, h) právo, aby sa na dotknutú osobu nevzťahovalo automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania, i) právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov a j) právo podať sťažnosť dozorného orgánu, pričom kontrolu spracúvania osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Rozsah, obmedzenia a spôsoby výkonu uvedených práv sú špecifikované v kapitole III GDPR a vo vyššie uvedených ustanoveniach ZoOOÚ.
VII. Záverečné ustanovenia
Cena v súťaži nie je vymáhateľná súdnou cestou. Výherca môže po dohode s organizátorom súťaže posunúť cenu inému záujemcovi. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže rozhodne o ďalšom postupe organizátor.
Výhra odovzdaná výhercovi predstavuje výhru pred zdanením a organizátor nenesie zodpovednosť za akékoľvek daňové povinnosti vyplývajúce z prijatia výhry výhercom.
Pravidlá tejto súťaže budú k dispozícii na požiadanie u organizátora ako aj v hypertextovom odkaze pri súťažnom príspevku. Organizátor si vyhradzuje právo na skrátenie súťaže, jej prerušenie, zrušenie alebo zmenu pravidiel. Akúkoľvek zmenu pravidiel súťaže oznámi organizátor na internetovej stránke, na ktorej bol zverejnený súťažný príspevok, prípadne priamo v súťažnom príspevku.
Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akomkoľvek nároku, vrátane práva vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov v prípade, že by takýto účastník porušoval pravidlá súťaže či všeobecne záväzné právne predpisy alebo bol z tejto činnosti dôvodne podozrivý.
Organizátor upozorňuje, že akýkoľvek úmyselný pokus poškodiť akúkoľvek internetovú stránku alebo narušiť legitímny chod súťaže môže byť kvalifikovaný ako porušenie platných právnych predpisov, môže viesť k vylúčeniu účastníka zo súťaže a môže tiež zakladať právo organizátora na náhradu spôsobenej škody.
Dátum vydania pravidiel: 14.08.2020

Pravidlá Instagramovej súťaže

„Súťaž o tri prípravky DEVIRAL plus kapsuly“

Spločnosť DIOCHI SLOVAKIA, s.r.o. vyhlasuje súťaž „Vyhrajte tri prípravky DEVIRAL plus kapsuly“ (ďalej len „súťaž“), ktorá prebieha na Instagramovej stránke https://www.instagram.com/diochisk/, podľa nasledujúcich pravidiel.
I.                   Predmet súťaže

1.1. Organizátorom súťaže je spoločnosť DIOCHI SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 36263788, so sídlom Hlavná 31, Trnava, SR, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava,oddiel: Sro, vložka č.: 15227/T (ďalej len „organizátor“)


1.2. Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Instagram a nemá s ňou žiaden vzťah. Instagram nemá voči súťažiacim žiadne záväzky.


1.3. Súťaž sa koná v období od 24. júla 2020do 30. júla 2020


1.4. Účelom súťaže je propagácia a podpora predaja produktov a služieb organizátora a zvyšovanie povedomia medzi používateľmi sociálnej siete o poskytovaní služieb organizátora.


1.5.Predmetom súťaže je napísať pod súťažný príspevok zverejnený organizátorom komentár podľa podmienok uvedených v tomto súťažnom príspevku.


II.                 Súťažiaci


2.1  Súťažiacim sa môže stať ktorýkoľvek používateľ sociálnej siete Instagram, ktorý splnil ďalšie podmienky.

2.2  Súťažiacim sa môže stať iba osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky. 


2.3  Súťažiacisvojou účasťou v súťaži 


a) vyhlasuje, že


i.                    má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky;
ii.                  dovŕšil vek 18 rokov;


b) všetky údaje a skutočnosti uvádzané súťažiacim v súvislosti so súťažou sú úplné a pravdivé, pričom berie na vedomie, že v prípade, ak by tieto údaje a skutočnosti neboli úplné a pravdivé, zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorú týmito neúplným a nepravdivými údajmi a skutočnosťami spôsobí a zaväzuje sa takúto škodu v plnom rozsahu nahradiť. 


III.               Priebeh súťaže, podmienky a čas trvania súťaže


3.1.Súťaž sa koná v období od 24. júla 2020 do 30. júla 2020 do polnoci.


3.2.Úlohou súťažiaceho je napísať pod súťažný príspevok komentár podľa zadania v súťažnom príspevku a sledovať náš profil @diochisk. 

Do výberu bude zaradený každý súťažiaci len raz, bez ohľadu na počet komentárov, ktoré podsúťažným príspevkom publikoval. Zo všetkých súťažiacich, ktorí spĺňajú podmienky súťaže a v čase trvania súťaže zverejnili pod súťažným príspevkom svoj komentár, organizátor náhodne vyžrebuje troch výhercov. Víťaz získa cenu uvedenú v časti IV. 


IV.               Cena pre výhercu


4.1 Traja víťazi získajú nasledovnú výhru: 
– 1 balenie produktu značky DIOCHI, DEVIRAL plus (60 kapsúl) v hodnote27,74 €


4.2 Cenu do súťaže poskytuje organizátor. 


V.                 Priebeh súťaže, podmienky a čas trvania súťaže


Organizátor výhercu upovedomí o výhre prostredníctvom komentára v súťažnom príspevku.Organizátor si bezprostredne po určení výhercu vyžiada adresu jeho trvalého bydliska, na ktorú zašle výhru.Ak nie je možné skontaktovať sa s výhercom, a výherca sa neozve organizátorovi do 5 pracovných dní od termínu, kedy bol prvýkrát kontaktovaný organizátorom, alebo nepotvrdí záujem prevziať výhru, zaniká jeho právo na výhru a výhru získava vybraný náhradník. 


VI.               Osobné údaje


Osobné údaje súťažiacich sú spracúvané prostredníctvom prevádzkovateľa internetovej stránky www.instagram.com,pričom podrobné informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov týmto prevádzkovateľom ako aj o právach súvisiacich so spracúvaním osobných údajov sú k dispozícii na stránke: https://www.facebook.com/help/instagram/519522125107875


Účastník súťaže v zmysle nariadenia Európskeho parmlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osob pri spracúvaní osobních údajov a voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) v spojitosti so zákonom č. 18/2019 Z. z. o ochrane osobních údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZaOOÚ“), berie na vedomie, že účasťou v súťaži poskytuje svoje osobné údaje organizátorovi súťaže. Organizátor spracúva osobné údaje účastníkov súťaže na základe § 13 ods. 1 písm. b) a f) ZoOOÚ, teda za účelom plnenia zmluvy a v rámci oprávněného záujmu organizátora. Oprávneným záujmom organizátora je podľa vyššie uvedeného riadne splnenie podmienok súťaže zo strany účastníkov súťaže. Účelom spracúvania osobných údajov účastníkov súťaže je: 


a) zaevidovanie účasti účastníka súťaže v súťaži, 
b) vyhodnotenie a spracovanie vyhodnotenia výsledkov súťaže a splnenia podmienok súťaže, 
c) identifikovanie výhercu, 
d) odovzdanie výhry výhercovi.


Organizátor spracúva osobné údaje účastníkov súťaže v rozsahu: meno, priezvisko, prípadne prezývka pod ktorou sa účastník súťaže prihlási do súťaže, a v prípade výhry adresu trvalého pobytu.Organizátor spracúva osobné údaje účastníkov súťaže po dobu trvania súťaže, v prípade výhercov do dňa odovzdania výhry konkrétnemu výhercovi a skončenia lehoty na uplatnenie nárokov účastníka konania alebo organizátora v súdnom konaní podľa § 100 –114 Občianskeho zákonníka. 


V prípade, že účastník súťaže odmietne organizátorovi poskytnúť svoje osobné údje, túto osobu nie je možné zaradiť do súťaže a teda stráca nárok na účast v súťaži. Poskytnutie osobný chúdajov za účelom prihlásenia sa do súťaže je dobrovoľné. 


Účastníkovi súťaže prináležia práva dotknutej osoby podľa § 21 až 28 a §41 ZoOOÚ a teda: 
a) právo na prístup k svojim osobným údajom, b) právo na obmedzenie spracúvanie osobních údajov, 
e) právo na oznámenie, že osobné údaji boli opravené, vymazané alebo ich spracúvanie bolo obmedzené, 
f) právo na prenosnosť osobníýh údajov, ak sa ich spracúvanie vykonáva na základe súhlasu alebo zmluvy a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami, 
g) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, 
h) právo,aby sa na dotknutú osobu nevztahovalo automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania, 
i) právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov a 
j) právo podať sťažnosť dozorného orgánu, pričom kontrolu spracúvania osobný chúdajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Rozsah,obmedzenia a spôsoby výkonu uvedených práv sú špecifikované v kapitole III GDPR a vo vyššie uvedených ustanoveniach ZoOOÚ. 

VII.             Záverečné ustanovenia


Cena v súťaži nie je vymáhateľná súdnou cestou. Výherca môže po dohode s organizátorom súťaže posunúť cenu inému záujemcovi. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže rozhodne o ďalšom postupe organizátor. Výhra odovzdaná výhercovi predstavuje výhru pred zdanením a organizátor nenesie zodpovednosť za akékoľvek daňové povinnosti vyplývajúce z prijatia výhry výhercom.
Pravidlá tejto súťaže budú k dispozícii na požiadanie u organizátora ako aj v hypertextovom odkaze pri súťažnom príspevku.
Organizátor si vyhradzuje právo na skrátenie súťaže, jej prerušenie, zrušenie alebo zmenu pravidiel. Akúkoľvek zmenu pravidiel súťaže oznámi organizátor na internetovej stránke, na ktorej bol zverejnený súťažný príspevok, prípadne priamo v súťažnom príspevku. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akomkoľvek nároku, vrátane práva vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov prípade, že by takýto účastník porušoval pravidlá súťaže či všeobecne záväzné právne predpisy alebo bol z tejto činnosti dôvodne podozrivý. Organizátor upozorňuje, že akýkoľvek úmyslený pokus poškodiť akúkoľvek internetovú stránku alebo narušiť legitímny chod súťaže môže byť kvalifikovaný ako porušenie platných právnych predpisov, môže viesť k vylúčeniu účastníka zo súťaže a môže tiež zakladať právo organizátora na náhradu spôsobenej škody. 


Dátum vydania pravidiel: 24.07.2020

Žiadne produkty v košíku.