Pohľadom čínskej medicíny

Každý živý tvor, teda aj človek, je neoddeliteľnou súčasťou prírody. Z toho vyplýva, že deje vo vonkajšom svete sa súčasne odrážajú aj vo vnútri organizmu.

Jedným zo spôsobov, ako čínska medicína tradične popisuje prúdenie energie počas dňa, sú orgánové hodiny.

Predstavujú maximá a minimá energie v určitom meridiáne počas 24-hodinového cyklu. Ten je rozdelený po 2 hodinách na 12 častí. Čínska medicína rozlišuje 6 párov orgánov. Každý pár je vždy tvorený jedným jinovým (plným) a jedným jangovým (dutým) orgánom. Ku každej dvojhodine sa priraďuje jeden orgán. V priebehu denného cyklu má orgán najvyššiu aktivitu práve vo svojej hodine. O 12 hodín skôr či neskôr má tento orgán aktivitu najnižšiu.

Toto sa nazýva v čínskej medicíne pravidlo poludnie – polnoc. Pre lepšie pochopenie uvedieme príklad. V čase medzi 1 – 3 hodinou má najvyššiu aktivitu pečeň, o 12 hodín neskôr, teda od 13 – 15 hodiny, má pečeň aktivitu najnižšiu. Najvhodnejší spôsob liečby pomocou orgánových hodín je pôsobenie na určitý orgán v čase jeho maxima. Príklady použitia základných bioinformačných produktov Sféry vidíte na obrázku.

Orgánové hodiny

Pohľadom čínskej astrológie

Orgánové hodiny vychádzajú zo systému čínskej astrológie, ktorý pracuje s desiatimi energiami nebeských kmeňov. Zodpovedajú prvku dreva, ohňa, zeme, kovu a vody. A zároveň toto starobylé učenie pracuje aj s 12 energiami pozemských vetiev. Zodpovedajú energii vetra, tepla, horúčavy, vlhka, sucha a chladu.

Idú vždy v pároch a spolu tvoria 4 piliere energií času. Tieto štyri piliere – pilier roka, pilier mesiaca, pilier dňa a pilier dvojhodinových hliadok sa počítajú pre určité miesto a čas a hovoria o aktuálnej energetickej konštitúcii. Celý cyklus v čínskej astrológii je 60-kový. Najpomalšie sa mení cyklus rokov, pričom každý desiaty rok sa opakuje rovnaká postupnosť energie 10-tichnebeských kmeňov a každých 12 rokov sa opakuje rovnaká postupnosť energie 12-tich pozemských konárov. Keď sa vystrieda 6 nebeských a 5 pozemských cyklov, začína sa nový 60-kový cyklus.

V cykle mesiacov je obdobné striedanie nebeských a pozemských energií a celý cyklus sa vystrieda za 5 rokov. Tretí z pilierov energií času je pilier dní, ktorý má opäť dĺžku 60 s úplne rovnako sa meniacou dvojicou nebeských kmeňov a pozemských konárov. Celý cyklus trvá 60 dní, pričom každý desiaty deň má rovnakú kvalitu energie nebeského kmeňa a každý dvanásty pozemskej vetvy. Najrýchlejšie sa mení štvrtý pilier dvojhodinových hliadok, ktorý prebehne celým šesťdesiatkovým cyklom za 5 dní. A práve tento dvojhodinový cyklus hliadok je nazývaný orgánové hodiny.

Pretože však čínska astrológia priraďuje akupunktúrne dráhy k pozemským konárom, teda 12 akupunktúrnych dráh zodpovedá 12 zvieratám pozemských konárov, je dôležité si uvedomiť, že tieto dvojhodinové hliadky majú každý deň inú energiu nebeských kmeňov.

Pokúsim sa to vysvetliť na jednoduchom príklade. Máme 6 párov orgánov, ktorým priraďujeme 12 akupunktúrnych dráh, tak ako sú uvedené v orgánových hodinách. Všetkých týchto 12 meridiánov tvoria jeden celok, ktorý môžeme pre prehľadnosť zobraziť ako kruh. Ten je rozdelený na 12 dielov, z čoho každý predstavuje 2 hodiny a zodpovedá jednému akupunktúrnemu meridiánu, ktorý patrí k jednému vnútornému orgánu.

Pokračujme ďalej. Tento vytvorený kruh si predstavme ako pružnú hadicu, ktorou prúdi napríklad „hustá tekutina“, ktorá sa nerozloží v hadici rovnomerne, ale je v každom okamihu na jednej strane v maxime a na druhej v minime (ako keď had zahryznutý do svojho chvosta zožerie králika) a úmerne klesá od maxima do minima v zostávajúcich častiach trubice.

A toto maximum prejde celým kruhom, až skončí tam, kde začalo a opäť pokračuje na svojej púti do ďalšieho cyklu. Touto schémou by sme mohli veľmi hrubo popísať orgánové hodiny.
A to, o čom sme hovorili, teda o systéme čínskej astrológie s 10 energiami nebeských kmeňov a 12 energiami pozemských konárov, ktoré idú spolu v pároch vždy obe Jang a obe Jin a ktoré spolu tvoria 4 piliere energií času, popisuje zloženie tejto tekutiny, ktorá prúdi v hadici.

Na záver uvedieme príklad:

Pre dátum 4.3. 2004 14.40 SEC Praha vypočítame nasledujúce štyri piliere času:
ROK jang drevo – opica (močový mechúr BL) – BL 65
MESIAC jin oheň – zajac (hrubé črevo LI) – LI 5
DEŇ jang voda – kôň (srdce HT) – HT 3
hliadka jin oheň – ovca (tenké črevo SI) – SI 5

Orgánové hodiny pre túto hodinu hovoria, že je hodina tenkého čreva. Štyri piliere času  charakterizujú tento okamih z hľadiska dominujúcich energií detailnejšie a uvádzajú, ktorý z antických bodov je na tej ktorej dráhe otvorený.

Poznámka:
Skratky BL, LI, HT, SI sú označením jednotlivých akupunktúrnych dráh, uvedené čísla potom charakterizujú presné akupunktúrne body. Systém antických akupunktúrnych bodov popisuje 5 akupunktúrnych bodov každého Meridiánu vo vzťahu k 5 prvkom čínskej medicíny.

Zaujímavé knihy

  • Viac si o tejto téme môžete prečítať v knihách pána Borisa Michajlova Brin.
  • V angličtine potom niekoľko zväzkové vynikajúce dielo pána Josepha Needhama o čínskej kultúre a civilizácii, ktoré v dvoch dieloch pojednáva o tejto téme.
  • Zaujímavá je kniha pána Dereka Waltersa – Chinese astrology.
  • O vzťahu energií času k akupunktúrnym dráham pojednáva The optimum time for acupuncture.

V košíku nie sú žiadne produkty.